• fd
 • ایران
 • فردوسی
 • سالن ورزشی
 • اطلاعیه
 • fdd

اخبار

افتخاری دیگر برای دانشکده پیراپزشکی با اختراع توسط آقای رسول کاویان نژاد
گواهینامه ثبت اختراع با عنوان «سیستم تنظیم دمای سرم با استفاده از المان ترموالکتریک» توسط آقای رسول کاویان نژاد، عضو هیأت علمی و مدیر گروه رشته هوشبری دانشکده پیراپزشکی
۱۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۹:۵۸
 • یک

 • عکس سر در دانشکده

 • سه

 • چهار

 • پنج

 • شش

 • هفت

 • هشت

 • نه

 • ده

 • یازده

 • دوازده

 • چهارده

 • سیزده

 • پانزده

 • هفده

 • هجده

 • 8

 • 9

 • نوزده

Loading