رسالت رشته رادیولوژی:

رسالت رشته رادیولوژی تربیت کارشناسانی است که به روشهای تصویربرداری پزشکی در مدالیته های مختلف عکسبرداری ساده و باکنتراست، روشهای تخصصی و آنژیوگرافی، ماموگرافی، توموگرافی کامپیوتری (CT Scan) و تصویربرداری با تشدید مغناطیسی (MRI) به خوبی آشنا باشند و بتوانند در مراکز تصویربرداری پزشکی در کنار رادیولوژیست انجام وظیفه نمایند. این افراد با فن آوری مدرن تصویربرداری و روش بکارگیری تجهیزات مربوط و نیز روشهای نگهداری و کنترل کیفی آنها آشنا می شوند تا ضمن استفاده صحیح از دستگاههای تصویربرداری و تهیة تصاویر باکیفیت، خود، همکاران و بیماران محترم را از خطر پرتوگیری نابجا مصون نگه دارند.

تصاویر تهیه شده توسط رادیولوژیست مرکز از نظر تشخیصی مورد کنکاش قرار گرفته، گزارش تشخیصی برای ارائه به پزشک درمانگر آماده می گردد. 

برنامه آموزشی این رشته به گونه ای تدوین شده است که اهداف زیر را محقق سازد:

·   نیاز به خدمات تصویربرداری پزشکی جامعه همزمان با پیشرفت تکنولوژی در حیطة پزشکی و سلامت برآورده گردد.

·   از روشهای جدید تدریس در حوزه نظری و کارورزی استفاده گردد.

·  نظر به دگرگونی و پیشرفت در فن آوری تصویربرداری و معرفی مدالیته های مختلف در این عرصه، فارغ التحصیلان قادر به همگام شدن با پیشرفتهای جدید و بروز کردن آموخته های خود باشند. در این راستا دانشجویان با تکنیکهای تصویربرداری از صورت، فک و دندان، تراکم‌سنجی استخوانها آشنا خواهند شد.

· در عرصة مدیریتی قادر به اداره یک مرکز تصویربرداری به عنوان مسؤل بخش باشند.