روابط عمومی

پوریا حق شناس- سمت: روابط عمومی

پوریا حق شناس

نمونه وظایف و مسئولیت ها:

1.        جمع آوری اطلاعات اخبار و آمار لازم به منظور تهیه بروشورها ومجلات داخلی در چارچوب ضوابط وموازین مربوطه

2.        نظارت وکمک در تهیه مقدمات لازم جهت برگزاری جشن ها،کنفرانس ها،سمینارها،ملاقاتها ومسافرت مقامها

3.        انجام امور تشریفاتی وپذیرایی از لحظه ورود تا خروج میهمانان طبق برنامه

4.       همکاری در تهیه بررسی و تنظیم اسنادومدارکی که جهت تنظیم لوایح ویا تصویب نامه یا آیین نامه به هیأت دولت تقدیم می گردد.

5.       آگاه ساختن مردم از پیشرفت ها ونتایج برنامه ها وفعالیت های دانشگاهی از طریق رسانه های جمعی وتشکیل جلسات وسخنرانی بررسی و تنظیم نظرات و آراء عمومی در رابطه با نحوه فعالیت دانشگاه به منظور ارائه آنها

6.       مطالعه کلیه جرائد و روزنامه ها و استخراج مطالب ومقالاتی که مستقیما و یا غیر مستقیم در ارتباط با مسائل دانشگاه است.

7.        تهیه اعلامیه وبروشورهای مختلف در رابطه با مسائل دانشگاه وجامعه

8.        انجام امور اتباع بیگانه ای که به نحوی ازانحاء دررابطه با دانشگاه می باشند.

امور مراسم و مناسبت ها

1.        هماهنگی برگزاری مراسم و مناسبتها با واحد مربوطه و تیم اجرایی

2.        تهیه برنامه قابل پیش بینی مراسم و مناسبتها

3.       تهیه و نصب بنر و پارچه نوشته مراسم و مناسبتها

4.       تهیه لیستی از افراد توانمند جهت مجری گری

5.       رابط آموزش دوره های عمومی ساختمان قریشی

6.       پیگیری طرح تکریم ارباب رجوع

7.       برنامه ریزی و برگزاری راهپیمائی ها و تجمعات

8.       برگزاری مراسم مذهبی

9.        دیگر امور محوله