اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

علی محمدی

مدیریت اطلاعات سلامت

Ph .d


محمدی

 
1

آدرس ایمیل :

a.mohammadi@kums.ac.ir

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

معصومه عباسی               انفورماتیک پزشکی PhD
سی وی دکتر عباسی


 

 خانم دکتر عباسی

آدرس ایمیل :

 

 

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

سمیه پایدار
 مدیریت اطلاعات سلامت Ph.D
سی وی دکتر پایدار

 
  پایدار

آدرس ایمیل :

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

کامران سلیمی  انگل شناسی کارشناسی ارشد

 
  

آدرس ایمیل :

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

سوده شهسواری آمار زیستی Ph.D
سی وی دکتر شهسواری

 
  شهسواری

آدرس ایمیل :

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

سمت

عکس

محمد حسین پوراسد

مهندسی IT

 

- انفورماتیک پزشکی


مربی غیر هیئت علمی

 پوراسد
   

آدرس ایمیل :

Pourasad.mh@gmail.com