اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

علی محمدی

مدیریت اطلاعات سلامت

Ph .d


محمدی

 
1

آدرس ایمیل :

a.mohammadi@kums.ac.ir

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

معصومه عباسی               انفورماتیک پزشکی PhD
سی وی دکتر عباسی


 

 خانم دکتر عباسی

آدرس ایمیل :

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

شیوا کریمی  انفورماتیک پزشکی کارشناسی ارشد
سی وی شیوا کریمی

 
شیوا کریمی 

آدرس ایمیل :

 

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

کامران سلیمی  انگل شناسی کارشناسی ارشد

 
  

آدرس ایمیل :

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

سوده شهسواری آمار زیستی Ph.D
سی وی دکتر شهسواری

 
 

آدرس ایمیل :

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

سمت

عکس
 

 
   

آدرس ایمیل :