مدیرگروه

 دکتر صبا  

 نام و نام خانوادگی: دکترفخر الدین صبا- دکتری تخصصی هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون

سمت : عضو هیات علمی و مدیر گروه علوم آزمایشگاهی

ایمیل: fakhredin.saba@kums.ac.ir