معرفی گروه

گروه اتاق عمل که زیر مجموعه ی دانشکده پیراپزشکی می باشد، در سه مقطع کارشناسی پیوسته ، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته از طریق کنکور سراسری تحت نظارت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اقدام به پذیرش و تربیت دانشجویان جهت ایفای نقش به عنوان پرستار اتاق عمل ، پرستاراسکراب و کمک جراح می نماید.