طبقه بندی خدمات ارائه شده در دفاتر مشاوره دانشکده:

1-پایش سلامت روان دانشجویان

   1-1 اجرای پایش سلامت روان دانشجویان جدیدالورود نیمه اول و نیمه دوم سال تحصیلی : (از 30 مهرماه الی 30 آبان ماه) (از 15 بهمن ماه الی 15 اسفند) ( ورود در سامانه فرابر طبق فرمت وزارتخانه)

   1-2 شناسایی دانشجویان آسیب پذیر روانی

   1-3 ارسال اسامی دانشجویان آسیب پذیر بهه ستاد (از 30 آبان ماه الی 15 آذرماه) (از 15  فروردین الی 15 اردیبهشت ماه )

   1-4 پیگیری مستمر و ارائه خدمات مشاوره ای- روانپزشکی به دانشجویان آسیب پذیر (ورود پیگیری ها و مشاوره ها در سامانه فرابر)

   1-5 پیگیری مستمر دانشجویان آسیب پذیر سالهای قبل

   1-6برقراری ارتباط با اساتید مشاور دانشجوها در صورت لزوم

2-هسته پیشرفت تحصیلی

   2-1 استخراج دانشجویان افت تحصیلی (مشروطی، ضعف، افت تحصیلی)

   2-2 تشکیل هسته پیشرفت تحصیلی در دو نیمه سال تحصیلی (30 مهرماه الی 15 آبان ماه) (15 روردین الی 15 اردیبهشت)

   2-3 تنظیم صورتجلسه و ارسال به ستاد (پس از تشکیل هسته ظرف مدت یک هفته به ستاد ارسال شود ) (ورود جلسات در سامانه فرابر)

   2-4 ارائه خدمات مشاوره ای و... به دانشجویان افت (ورود خدمات در سامانه فرابر)

   2-5 ارسال گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان در پایان هر نیمسال (طبق فرمت) (ورود پیگیری افت در سامانه فرابر)

   2-6 برقراری ارتباط با اساتید مشاور دانشجویان

3- همتایاران سلامت روان

   3-1 عضوگیری همتایاران سلامت روان در طول سال تحصیلی (ورود عضو جدید در سامانه فرابر)

   3-2 تفکیک و طبقه بندی فعالیت های همتایاران براساس سه حوزه (سومصرف مواد، آسیب پذیر، افت تحصیلی)

   3-3 برگزاری نشست ویژه همتایاران سلامت روان طبقه حوزه های اعلامی (ورود نشست ها در فرابر)

4- نشست و کارگاه

   4-1 برگزاری دوره های توانمندسازی روانی- اجتماعی دانشجویان جدیدالورود (دو نیمه سال تحصیلی)

   4-2 برگزاری نشست و کارگاه برطبق نظرسنجی اخذشده از دانشجویان و همتایاران سلامت روان

   4-3 تهیه لیست اسامی (طبق فرمت)، نظرسنجی و محتوای آموزشی هر جلسه

   4-4 ورود نشست ها و کارگاه ها در سامانه فرابر

5- ایجاد پیج اداره مشاوره در سایت هر دانشکده

   5-1 بروزرسانی سایت درخصوص ارائه خدمات مشاوره ای و مقالات روانشناسی

6- ارائه خدمات مشاوره ای و مددکاری به دانشجویان

   6-1 ثبت مشاوره های حضوری و تلفنی به صورت کاغذی

   6-2 تشکیل پرونده مراجعین به تفکیک موضوع مشاوره

   6-3 ثبت مشاوره های حضوری و تلفنی در سامانه فرابر

7-تهیه فرم های موردنیاز دفتر مشاوره (افت تحصیلی، مشاوره حضوری و تلفنی، ارجاع به ستاد و روانپزشکی، گزارش به استاد مشاور و ...)

8-پیگیری دانشجویان ارجاعی به ستاد

9-تهیه مطالب جهت اینفوگراف، سایت اداره مشاوره و بهروان

10-فعالیت های پیش رو (ارتباط با خانواده دانشجوها و...)