پذیرش دانشجویان ارشد تا کنون

2 دوره فارغ التحصیل

سومین دوره در حال تحصیل

در حال حاضر ]چهار دوره دانشجویان مقطع کارشناسی در حال تحصیل هستند.