خدمات مشاوره ای پژوهشی

خدمات مشاوره پژوهشی:

معرفی: دفتر مدیریت پژوهشی دانشکده بهداشت خدمات پژوهشی به شرح ذیل به دانشجویان، پژوهشگران و کارکنان محترم دانشکده ارائه می نماید. علاقمندان می توانند در صورت نیاز با دفتر مدیریت پژوهشی دانشکده تماس گرفته و تقاضای خود را در خصوص موضوع مورد مشاوره اعلام نمایند تا هماهنگی لازم جهت انجام مشاوره به عمل آید.