تألیفات گروه

  1. کتاب اصول پایه تغذیه در جراحی برای دانشجویان اتاق عمل : خانم ها فرشته جلالوندی- سمانه قاسمی- شیما مرادی- رقیه مصطفایی- مریم دنیایی و آقای سهراب نصرتی - زیر نظر دکتر مصطفی نچواک
عکس تألیفات گروه