اولویت های پژوهشی در حیطه آموزش در سطح دانشگاه

رتبه اولویت  عنلوین اولویت های پژوهشی
 1  ارزیابی کیفیت و کمیت برنامه های آموزشی
 2  راهکارهای کاهش شکاف بین آموزش نظری و عملی
 3  وضعیت پیشرفت تحصیلی و مهارتهای بالینی و عملی دانشجویان (صلاحیت حرفه ای، اخلاق حرفه ای)
 4  فرآیند آموزشی و دانش پژوهی (خلاقیت، نوآوری، تنفکر انتقادی)
 5  بکارگیری روشهای نوین آموزش و ارزشیابی
 6  طراحی کوریکولوم های جدید آموزشی (ارزیابی درونی، اعتبار بخشی و ...)
 7  شیوه های توانمند سازی اساتید
 8  اثر بخشی روشهای مختلف تدریس در پیشرفت تحصیلی و مهارتهای عملی
 9  عوامل کمی و کیفی مرتبط با عملکرد آموزش اساتید
 10  بکارگیری آموزش مجازی