معرفی اساتید راهنما

اساتید راهنمای گروه علوم آزمایشگاهی در نیمسال اول

اساتید مشاور

رشته تحصیلی

سال ورودی

آقای آرمان احمدی

 استاد مشاور دانشجویان کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

1402

آقای دکتر نصراله سهرابی

استاد مشاور دانشجویان کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

1401

آقای کامران سلیمی

استاد مشاور دانشجویان کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

1400

آقای دکتر محسن ژاله

استاد مشاور دانشجویان کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

1399

آقای دکتر فخرالدین صبا

*      استاد مشاور دانشجویان کارشناسی ارشد هماتولوژی

*      استاد مشاور دانشجویان کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی بین الملل

*      استاد مشاور دانشجویان کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی

1402-1401

تمامی ورودیها

1400