کارشناسی علوم آزمایشگاهی

رسالت دوره کارشناسی علوم آزمایشگاهی:

ما بر این باوریم که دانش آموختگان این رشته باید با استفاده از دانش و مهارت های روزآمد در زمینه علوم آزمایشگاهی به گونه ای تربیت شوند که بتوانند به عنوان یکی از نقاط تماس مردم با نظام مراقبت سلامت ایفای نقش نمایند. فارغ التحصیلان این برنامه باید بتوانند نقش حرفه ای خود را یا از طریق ارائه مستقیم و مطلوب خدمات به بیماران و یا از طریق هماهنگ سازی خدمات با سایر ارائه کنندگان خدمات و به فراخور نیازهای سلامت و منابع موجود در جامعه ایفا نمایند و از این طریق به تحقق نظام ارائه خدمات ادغام یافته کمک نمایند. مراقبت ارائه شده توسط این فارغ التحصیلان بدون در نظر گرفتن سن، جنس، نژاد و یا سطح فرهنگی و اجتماعی و با در نظر گرفتن پیش زمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و روانشناختی بیماران بوده و باید در حد امکان مداوم، همه جانبه و فراگیر در جهت ارتقا سلامت آحاد جامعه باشد. همچنین این دانشجویان باید به گونه ای تربیت شوند که بتوانند به شناسایی مشکلات جامعه که فراتر از مشکلات افراد مراجعه کننده و تقاضای خدمات سلامت است، بپردازند و با آگاهی و درک صحیح از رفتارهای مرتبط با سلامت در جامعه نقش موثرتری در حمایت از چالش ها و حرکت های اجتماعی ایفا کنند. ما بر این باوریم که دانش آموختگان این رشته افرادی مسئولیت پذیر، دلسوز، انسان دوست و خود توانمند ساز بوده و در ارتقای سلامت جامعه با تمام جدیت و متعهدانه فعالیت می نمایند. ما برآنیم در دوره علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ضمن پایبندی و تأکید به رسالت و اهداف کوریکولوم مصوب رشته، با در نظر گرفتن نقش ها و توانمندی های مصوب برای دانش آموختگان علوم آزمایشگاهی ، نیازهای سلامت جامعه، سیاست های کلی نظام ارائه خدمات سلامت، نقشه جامع علمی سلامت، رعایت اصول عدالت آموزشی و در راستای رسالت دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، با داشتن مراکز آموزشی درمانی مجهز و اساتید مجرب و با انگیزه و با بهره گیری از اصول آموزش علوم آزمایشگاهی، دراجرا و ارزشیابی نحوه اجرای برنامه و توانمندی دانش آموختگان در راستای تحقق وظایف زیر تالش نماییم:

1. آموزش و تربیت نیروهای علوم آزمایشگاهی کارآمد، مسئولیت پذیر، دلسوز، انسان دوست و خودتوانمندسازی با استفاده از جدیدترین شیوه های تدریس منطبق بر استانداردهای نوین حوزه علوم آزمایشگاهی با تخصیص بهینه امکانات، تجهیزات و منابع و دستاوردهای نوین حوزه علوم آزمایشگاهی، برای اطمینان از تداوم خدمات سلامت برای کلیه آحاد جامعه

2. هدایت و بسترسازی جهت انجام پژوهش های کاربردی و اساسی مورد نیاز بخش سلامت در حیطه علوم پایه و بالینی با استفاده از فناوری های جدید و تربیت نیروهای کارآمد

3.  توسعه هدفمند برنامه های آموزشی دوره علوم آزمایشگاهی مبتنی بر آموزش پاسخگو

4.  ارتقاء سلامت جامعه و ارتقاء فرهنگ پیشگیری از بیماریها از طریق ارائه خدمات آموزشی-درمانی جامع، با کیفیت و اثربخش

5.  تربیت دانشجویان علوم آزمایشگاهی جهت ارائه خدمت بر پایه بکارگیری بهترین شواهد، حفظ عدالت سلامت، حقوق و کرامت انسانی، اخالق حرفه ای و وجدان کاری بر اساس دستورالعمل های دین مبین اسلام و ارزشهای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی

6. تربیت دانشجویان علوم آزمایشگاهی با توانمندی مشارکت مسئولانه در آموزش تازه های علوم آزمایشگاهی پس از فارغ التحصیلی و با قابلیت ارتقاء به مقاطع تحصیلات تکمیلی

7. مشارکت مؤثر در آموزش مستمر و مادام العمر دانش آموختگان علوم آزمایشگاهی به منظور ارتقاء کیفیت آموزش در تهیه و تدوین رسالت، اهداف و چشم انداز، اقدامات زیر انجام شده است

 -استفاده از نظرات اعضاء هیأت علمی و دانش آموختگان به شرح ذیل:

الف) ارائه فرم نظر سنجی به اعضاء هیأت علمی و دانش آموختگان

 ب) بررسی نظرات ارائه شده در جلسات و تصویب نهایی

 

  مجموعه رسالت و اهداف و شرح وظایف به منظور بهره مندی فراگیران و اساتید باید در بورد و وب سایت دانشکده و گروه قرار گیرد.

 فرصت­های شغلی:

 دانش آموختگان دوره کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی علاوه بر رشد شخصیتی و تفکر علمی که طی دوره آموزش کسب نموده­اند قادر خواهند بود آزمایشات بالینی تحقیقاتی و خدمات وابسته را در مراکز زیر بعنوان کارشناس انجام دهند.

1)     آزمایشگاه­های بالینی بیمارستان­های دولتی و خصوصی

2)     آزمایشگاه­های مراکز بهداشتی

3)     آزمایشگاه­های تشخیص طبی خصوصی

4)     انستیتوها و مراکز تحقیقاتی و آموزشی

5)     کارخانجات تولید وسایل و مواد آزمایشگاهی

6)      شرکت­های پخش فراورده­های بیولوژیک و آزمایشگاهی

7)     آزمایشگاه­های پزشکی قانونی

8)     آزمایشگاه­های سازمان انتقال خون