اهداف تربیت فارغ التحصیل های رشته خونشناسی آزمایشگاهی

1-تربیت نیروی انسانی متبحر و کارآمد در رشته علوم خونشناسی آزمایشگاهی به نحوی است که دانش آموختگان:

2-توانایی انجام آزمایش های تخصصی مرتبط با خونشناسی را دارا باشند

3-توانایی تهیه فراورده های خونی مختلف از خون کامل را داشته باشند

4-توانایی انجام آزمایشات معمولی و تخصصی مرتبط با بخش های خونشناسی آزمایشگاهی را داشته باشند

5-توانایی انجام آزمایشات معمولی و تخصصی در مراکز درمانی، مراکز انتقال خون و آزمایشگاه ههای تشخیص طبی در بخش دولتی و یا خصوصی را داشته باشند

6-توانایی همکاری در کمیته های انتقال خون بیمارستانی را داشته باشند

7-توانایی آموزش خونشناسی آزمایشگاهی را به دانشجویان رده های پائین تر داشته باشند

8-توانایی همکاری در انجام و گزارش نتایج پروژه های تحقیقاتی را داشته باشند.