معرفی مقاطع:

کارشناسی پیوسته رشته فناوری اطلاعات سلامت (مشتمل بر 8 نیمسال معادل 4 سال تحصیلی)