مدیرگروه

 نام و نام خانوادگی: صالح صالحی ذهابی- دکترای فیزیک پزشکی

سمت : عضو هیات علمی و مدیر گروه تکنولوژی رادیولوژی

آدرس الکترونیکی:sszahabi@gmail.com