آزمایشگاه

گروه علوم آزمایشگاهی دارای 2 واحد آزمایشگاه آموزشی می باشد. که آزمایشگاه شماره 1 آزمایشگاه میکروب شناسی و آزمایشگاه شماره 2 آزمایشگاه هماتولوژی و سرولوژی است که در این دو آزمایشگاه واحدهای عملی فیزیولوژی - بیوشیمی عمومی - شیمی عمومی - بیوشیمی بالینی 1و2 - انگل شناسی 1و2 - ایمونولوژی - هماتولوژی 1و2  و تست های ساده مامایی برای کلیه رشته های دانشکده پرستاری و مامایی و همینطور دانشکده پیراپزشکی و بهداشت برگزار می گردد.