دبیرخانه

خانم منا فخاریان

فخاریان

سمت: مسئول دبیرخانه

تلفن تماس: 38162250-083

 

نمونه وظایف ومسئولیت ها:

ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره وموضوع و شماره آن در دفاتر مربوط.

تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آنها.

تهیه گزارشات مورد لزوم جهت مقام مافوق.