درباره دانشکده

درسال1353مجتمع آموزشی پژوهشی کرمانشاه تاسیس وبه پذیرش دانشجودررشته های علوم آزمایشگاهی، اقدام نمود.درسال1360رشته های پرستاری ومامایی نیزبه دیگررشته های مجتمع آموزشی پژوهشی اضافه گردید.درسال1364دانشکده پرستاری مامایی وپیرایزشکی رسما"وبارشته های کاردانی وکارشناسی پرستاری ،مامایی وکاردانی علوم آزمایشگاهی،کاردانی بهداشت محیط،بهداشت حرفه ای،بهداشت خانواده وبهداشت مبارزه بابیماریها شروع به فعالیت نمود .درسالهای1372،1370 و1374رشته های کاردانی اتاق عمل،هوشبری،رادیولوژی به دیگررشته ها اضافه گردید.درسال1376به دانشکده بهداشت ازدانشکده پرستاری ،مامایی وپیراپزشکی مجزا گردید. درسال 1386دانشکده پیراپزشکی ازدانشکده پرستاری ،مامایی تفکیک وبصورت مستقل آغاز بکارکرد.

دانشکده پیراپزشکی ودانشکده پرستاری ،مامایی درفضای مشترکی به وسعت60000مترمربع با6000مترمربع زیربناو8000مترمربع فضای سبزو800مترمربع فضای پشتیبانی قرارگرفته اندودارای امکانات ذیل می باشند.

تعدادکلاسهای درس:16کلاس باظرفیت30الی 50 نفر.

آمفی تئاتر:باظرفیت120نفر

کتابخانه:600مترمربع وسعت باامکانات مرکزکامپیوتر- پایگاه عرضه اطلاعات- سالن مطالعات خواهران وبرادران- انبار- اتاق آماده سازی وفهرست نویسی- بخش امانات - اتاق کارکنان.

آزمایشگاه ها:آزمایشگاه میکروب شناسی وانگل شناسی:جهت ارائه دروس عملی باکتری شناسی وانگل شناسی رشته های مختلف دانشکده.

آزمایشگاه ایمنی شناسی وخون شناسی:جهت ارائه دروس خون شناسی،ایمنی شناسی،فیزیولوژی،بیوشیمی،قسمت های کاربردی مامایی وفیزیک کاربردی.

آزمایشگاه شیمی وبیوشیمی(تحقیقاتی):درحال تجهیز میباشد.جهت امورپژوهشی آزمایشگاهی ودروس شیمی وبیوشیمی.

مرکزمهارت های بالینی:درفضای حدود420مترمربع در دواتاق مجزای فوریتها وبیهوشی،ژنیکولوژِی تجهیز می باشد.

آدرس:کرمانشاه - میدان ایثار- دانشکده پیراپزشکی - کد پستی6719851351

دانشکده پیراپزشکی در حال حاضر با 7 رشته در  سه کاردانی، مقطع پیوسته و ناپیوسته دارای رشته های زیر می باشد:

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته هوشبری.

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته اتاق عمل.

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته علوم آزمایشگاهی.

 کارشناسی پیوسته و ناپیوسته رادیولوژی.

کاردانی و کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی.

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته پزشکی هسته ای.

کارشناسی پیوسته فناوری اطلاعات سلامت.

کارشناسی ارشد اتاق عمل.

کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی.

 

تلفن:38162035-38162558-38162384-38162315

دورنگار:38162527

پست الکترونیکی: sac_paramedical@kums.ac.ir

 

فضای فیزیکی دانشکده

  

فضای فیزیکی دانشکده پیراپزشکی

-----------------------------

1-مساحت کل دانشکده

الف: زیربنا

ب: فضای سبز

ج: پارکینگ

-------------------------

6هکتار

2500 متر مربع

5000 مترمربع

9000 مترمربع

2-فضاهای آموزشی

-تعداد کلاسهای درس (ظرفیت و متراژ)

-سالن امتحانات (ظرفیت و متراژ)

-آمفی تئاتر (ظرفیت و متراژ)

-واحد پراتیک (متراژ)

-فضای آزمایشگاهی (به تفکیک نام آزمایشگاه و متراژ)

 

 

 

-کتابخانه (مخزن، سالن مطالعه آقایان و خانمها با متراژ)

 

-مرکز رایانه (متراژ)

 

16کلاس در 1170 مترمربع

-----------

یک عدد 180نفر، متراژ (250متر مربع)

120مترمربع

هماتولوژی 80مترمربع، میکروبیولوژی80مترمربع، ایمونولوژی 40مترمربع، فیزیک 80مترمربع،

دزومتری 40مترمربع ،کارگاه تعمیر و نگهداری 26مترمربع

مخزن 300مترمربع، سالن مطالعه

(آقایان 40متر مربع،خانمها40 متر مربع)

160مترمربع