توانمندیهای گروه در دو بخش آموزشی و پژوهشی ارائه می‌گردد:

برنامه آموزشی گروه :

-     بازنگری در شیوه های آموزشی باتوجه به نیازهای تخصصی

-    بهبود مدیریت و بازنگری در ساختار و تشکیلات آموزشی گروه

-     تشکیل جلسات داخل گروهی و ارایه راهکارهای جدید برای ارتقا بیشتر گروه

برنامه پژوهشی گروه:

-     فراهم کردن زمینه مشارکت بیشتر اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان در کارهای پژوهشی

-     افزایش تعداد طرح‌های تحقیقاتی(مخصوصا پژوهش‌های بنیادی و کاربردی)

-     افزایش تعداد مقالات

شیوه ارزیابی دانشجو:

 شیوه ارزیابی دانشجو توسط اساتید بدین صورت است که در واحدهای نظری توسط آزمون های طول ترم (به شکل کویز و پرسش و پاسخ در کلاس)، میان ترم و پایان ترم با طرح سوال های پاسخ کوتاه، تشریحی، چند گزینه ای و ... صورت می گیرد. ارزیابی در واحدهای بالینی (کارآموزی و کارآموزی در عرصه)، با مشاهده کار دانشجویان در بیمارستان، امتحان کتبی پایان کارآموزی و ارایه تکالیف بخش و تکمیل لاگ بوک در طول ترم توسط استاد بالینی انجام می شود و به تأیید و امضاء دانشجو می رسد.