اهداف گروه

ü     ارتقاء کیفی آموزش تئوری و عملی دانشجویان کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت

ü     ارتقاء کمی و کیفی فعالیت های پژوهشی در گروه فناوری اطلاعات سلامت

ü     ایجاد تحصیلات تکمیلی گروه فناوری اطلاعات سلامت