قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد اتاق عمل :

تاریخ برگزاری کارگاه های توانمند سازی در نیمسال جاری به شرح زیر اعلام می گردد :

موضوع زمان مکان مدرس
روش تحقیق

 شنبه

1403/2/29

ساعت 14-10

 سالن جلسات دانشکده پیراپزشکی
 استاد پریسا ریزه وندی
  نگارش مقاله علمی چهارشنبه

1403/3/9

ساعت 12-8

 سالن جلسات دانشکده پیراپزشکی 

دکتر نسیم هاتفی مودب

استاد بهناز فتاحی
ایمنی بیمار

شنبه

1403/3/19

ساعت 12-8

  سالن جلسات دانشکده پیراپزشکیاستاد سمیرا فتاحی