برنامه عملیاتی: (آموزشی و پژوهشی)

اعضا هیئت علمی گروه برحسب سمت خود در طول سال گذشته  همکاری آموزشی داشتند.

فعالیت های آموزشی گروه رادیولوژی و پزشکی هسته ای به صورت خلاصه شامل موارد زیر می شود

1-    عضویت اعضا در شورای آموزشی دانشکده

2-   همکاری با دفتر مجله دانشکده

3-  عضویت اعضا در کمیته های EDO

      4-   برگزاری ژورنال کلاب ها

 

فعالیت های پژوهشی:

گروه رادیولوژی و پزشکی هسته ای به عنوان یکی از گروه های پویای فعالیت های پژوهشی در دانشکده پیراپزشکی میباشد. چنانکه در 3 سال اخیر اساتید این گروه 35 طرح پژوهشی 150 مقاله داخلی و خارجی، 16 سمینار داخلی و خارجی و تقریبا 6 کتاب را ترجمه و یا به چاب رسانیده اند. دکتر مسعود نجفی (استادیار) عضو هیئت علمی گروه، در سال 1399 موفق به کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و در سال 1400 به مقام دوم دانشگاه و پژوهشگر برتر دانشکده پیراپزشکی نائل آمده است.