تجهیزات گروه:

Skill lab (آزمایشگاه کامپیوتر مختص دانشجویان فناوری اطلاعات سلامت)