کارگروه برنامه ریزی درسی

مسئول کمیته: دکتر فخرالدین صبا

ایمیل: Saba.fakhredin@gimail.com-تلفن: 09143424155

اعضای کارگروه: 

سمت در کمیته

سمت فعلی

نام ونام خانوادگی

ردیف

مسئول

عضو هیات علمی

دکتر فخرالدین صبا

1

عضو

مدیر گروه علوم آزمایشگاهی

دکتر نصرالله سهرابی

2

عضو

مدیر پژوهشی

دکتر یحیی صفری

3

عضو

مدیرگروه اتاق عمل

خانم سمیرا فتاحی

4

عضو

مدیرگروه فناوری سلامت

دکتر علی محمدی

5

عضو

معاون آموزشی

آقای بیژن صبور

6

عضو

رئیس دفتر پرستاری

دکتر رضا پورمیرزا

7

عضو

عضو هیات علمی

خانم پریسا ریزه وندی

8

عضو

مدیرگروه هوشبری

دکتر ابراهیم عزتی

9

 

شرح وظایف کارگروه برنامه ریزی درسی:

هدف:

ارتقای کیفیت برنامه های درسی در گروه های آموزشی دانشکده و نهادینه کردن روش های نوین علمی در فرآیندهای آموزشی

فعالیت های مورد انتظار:

1 .انطباق محتوی برنامه های درسی با نیاز جامعه و وظایف دانشجویان در آینده

2 .بررسی و بازنگری برنامه های آموزشی موجود

3 .ارتقای دانش برنامه ریزی درسی در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه از طریق مشارکت در برگزاری کارگاه های آموزشی چگونگی تدوین طرح درس ، نگارش اهداف آموزشی

4 .جمع آوری طرح درس های ترمی و روزانه

5 .ارائه پیشنهاد جهت اصلاح طرح درس و بررسی اصلاحات برنامه های درسی قبل از اجرا

6 .نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی و ارزشیابی آنها

7 .همکاری و پیگیری ارائه طرح درس(plan Lesson )و طرح دوره (plan course )

8 .بررسی مشکلات برنامه های جاری آموزشی و پیشنهاد برنامه های جدید با همکاری گروه های آموزشی

9 .پیگیری تدوین و نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی و طرح درس (نظری و بالینی )

10 .تبیین ، حمایت و هدایت اصلاحات آموزشی (اعم از محتوای آموزشی ، شیوه های تدریس و...)

11 .مشاوره و هدایت اعضای هیأت علمی در اجرای روش های نوین آموزشی و تدریس

12 .ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده در پایان هر ترم تحصیلی