شورای پژوهشی دانشکده

شـورای پژوهشـی دانشکــده:

معرفی:

شورای پژوهشی دانشکده جهت بررسی طرحهای تحقیقاتی اعضای هیات علمی دانشکده  و به منظور طرح دیدگاههای متفاوت، بحث و تبادل نظر محققین و صاحب نظران و تصویب طرح ها تشکیل می شود.

در این شورا طرحهای تحقیقاتی پس از بررسی و تصویب در شورای گروه مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند. بدین صورت که درابتدا طرحها توسط معاون پژوهشی ارائه و سپس در مورد آنها بحث و تبادل نظر صورت می گیرد.در صورت نیاز به اصلاح مواردی مشخص، نتایج مورد توافق شورا طی نامه کتبی به اطلاع مجریان رسانده می شود. طرح ها پس از انجام اصلاحات اولیه جهت داوری ارسال می شوند. پس از داوری و پاسخ به سوالات توسط مجریان در شورا مطرح و در صورت تأیید اعضا مورد تصویب قرار می گیرد . این شورا هر دو هفته یکبار به طورمعمول تشکیل جلسه می دهد. نهایتاً طرح های مصوب جهت تصویب نهائی در شورای پژوهشی دانشگاه به معاونت پژوهشی ارسال می شود.

علاوه بر این در شورای پژوهشی مسائل و اخبار پژوهشی دانشگاه توسط مدیر پژوهشی به اطلاع اعضاء رسانده می شود و این مسائل مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

 این شورا متشکل از 14 نفر می باشد که عبارتند از رییس دانشکده، معاون آموزشی دانشکده،مدیر پژوهشی دانشکده، کارشناس امور پژوهشی و  10 نفر از اعضای هیئت علمی دانشکده که با پیشنهاد مدیر پژوهشی و صدور حکم رییس دانشکده به مدت 2سال به عضویت این شورا در می آیند، تشکیل شده است.