دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / معاونت آموزشی / واحد توسعه آموزش EDO / کار گروه ها / کار گروه پژوهش در آموزش / اولویت های پژوهشی پیشنهادی کارگروه پژوهش در آموزش-دانشکده

اولویت های پژوهشی پیشنهادی کارگروه پژوهش در آموزش-دانشکده

 

1-   رویکردهای جدید در ارزشیابی فرآیند آموزش نظری و بالینی درعلوم پزشکی

2-  راهکارهای مشارکت دانشجویان در برنامه آموزشی علوم پزشکی

3- برنامه ریزی و تدوین برنامه درسی آموزش پزشکی (کارشناسی. ارشد و دکتری)

4-  رویکرد یادگیری (یادگیری یکپارچه، آموزش مبتنی بر نتیجه، یادگیری مبتنی بر مشکل، یادگیری مبتنی بر تیم و ...)

5-   راهبردها و فنون آموزشی نوین برای آموزش پزشکی (آموزش مستقل و آموزش از راه دور، یادگیری در محیط های شبیه سازی شده و ...)

6-  مطالعه در زمینه فناوری های دیجیتال در آموزش پزشکی

7- مطالعه در زمینه مدیریت و رهبری آموزش پزشکی

8- مطالعه در خصوص محیط های آموزشی علوم پزشکی(محیط های فیزیکی، مجازی و ترکیبی)