امکانات گروه

1-مرکز مهارتهای بالینی

 

2-مرکز کامپیوتر دانشجویان کارشناسی ارشد

 

3-کتابخانه

کتابخانه

4-سالن مولاژ