مدیریت پژوهشی

×مدیریت پژوهشی

وظیفه کلی مدیریت پژوهشی، ساماندهی امور پژوهشی در دانشکده می باشد. این مدیریت به عنوان نخستین رسالت خود، مسئولیت تنظیم سیاست­ها و عناوین پژوهشی دانشکده به نحو هماهنگ با  سیاست­های دانشگاه، و در مرحله بعد مسئولیت هدایت پژوهشگران محترم در جهت اجرای سیاست­ها و نظارت بر حسن اجرای آنها را برعهده دارد.

paramedical.researchmanagement@gmail.ir