مدیر پژوهشی

 

دکتر صفری

دکتر یحیی صفری :دانشیار- دکترای برنامه ریزی درسی- دارای بالاترین h-index در رشته های تخصصی - اعضاء هیأت علمی کشوری

سمت: عضو هیات علمی و مدیر پژوهشی

ایمیل: y.safari@kums.ac.com