شرح وظایف حرفه ای

توانمندی های اختصاصی

انجام آزمایش های اختصاصی پایه و پیشرفته ایمنوهماتولوژی

توانائی انجام و تفسیر آزمایش های تخصصی ایمنوهماتولوژی و بانک خون ( تعیین گروه ABO، Rh و توانائی رفع تناقض های گروه بندی، تست آنتی گلوبین، غربالگری و شناسائی آنتی بادی و توانائی رفع پیچیدگی های آن با استفاده از آزمایش های پیشرفته سرولوژی، آزمایش های سازگاری خون اهدا کننده و بیمار)

جمع آوری، فرآوی و نگهداری فراورده خون

توانایی انجام تست های مولکولی هماتولوژی

انجام کشت و تکثیر سلول های مغز استخوان

توانایی انجام کشت و تکثیر سلول های مغز استخوان

انجام آزمایش های اختصاصی انعقادی و آنمی و لوسمی

توانائی انجام آزمایش های انعقادی، آنمی و لوسمی

انجام آزمایش های اختصاصی ایمنولوژی پلاکت و لکوسیت

توانائی انجام آزمایش های تعیین HLA، تعیین آنتی ژن های پلاکتی و لکوسیتی

انجام آزمایش های تخصصی خونی و تفسیر آن ها

تسلط به مباحث مرتبط به آزمایش های تخصصی خونی و تفسیر آن ها

انجام کنترل کیفی در خونشناسی

توانایی انجام کنترل کیفی در خونشناسی

همکاری در نگارش مقالات

توانایی استخراج مطالب علمی از مقالات و آشنایی با آیین نگارش مقاله علمی

ارائه نتایج و یافته های تحقیقاتی در مجامع علمی و کنگره ها

توانایی جمع آوری نتایج حاصل از تحقیق و استدلال و جمع بندی مطالب علیم و نتایج تحقیقات