دانشجویان و اعضا هیأت علمی کلیک کنید

 فایل مصوبات شورای آموزشی دانشگاه مورخ 99/3/18 در خصوص وضعیت آموزش در ترم جاری

ورود به سامانه نوید (نرم افزار ویژه یادگیری دانشگاهی)

اطلاعیه ها

Loading
رسانه جدید
مقاله جدید دکتر شمسی مقاله  دکتر شمسی1 (The effect of adding TENS to stretch on )
مقاله جدید دکتر شمسی2 مقاله  دکتر شمسی 2 (universal gonimeter and electrogonimeter intra -examiner reliability in)
مقاله جدید دکتر شمسی مقاله دکتر شمسی 3 (A randomized clinical trial for the effect of static stretching and
strengthening exercise on pelvic tilt angle in LBP patients)
مقاله دکتر  حسینی مقاله دکتر مجتبی حسینی 1 (Targeting and Synergistic Cancer Therapy Techniques muth-Based Nanomaterials: Recent Advances in Tumor)