مقاطع تحصیلی دانشجویان:

در حال حاضر تعداد 101نفردانشجوی رشته علوم آزمایشگاهی روزانه که 90 نفر دانشجوی پیوسته علوم آزمایشگاهی ( به تفکیک سال1399تعداد 32 نفر،سال 1400 تعداد 21 نفر و در سال 1401 تعداد 27 نفر) و تعداد 11 نفر دانشجوی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی مشغول به تحصیل هستند. همچنین 27 نفر دانشجوی کارشناسی پیوسته بین الملل( به تفکیک سال 1398 تعداد12 دانشجو،سال 1399تعداد 13 نفر و در سال 1400 تعداد 2نفر دانشجو)  و یک دانشجوی بین الملل مقطع کارشناسی ارشد در سال 1401 مشغول به تحصیل هستند