اعضای هیات علمی

      

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

بیژن صبور

آموزش پرستاری گرایش آموزش داخلی جراحی

کارشناسی ارشد


cv sabour98 
 

 
1

آدرس ایمیل :

 sabour_b@kums.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

رضا پورمیرزاکلهر

آموزش پرستاری گرایش آموزش داخلی جراحی

کارشناسی ارشد


پورمیرزاکلهر

 
1

آدرس ایمیل :

rpourmirza@yahoo.com

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

ارسلان نادری پور

آموزش پرستاری گرایش آموزش داخلی جراحی

کارشناسی ارشد


نادری پور

 
1

آدرس ایمیل :

naderipour@yahoo.com

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

افشین گودرزی

آموزش پرستاری گرایش آموزش داخلی جراحی

کارشناسی ارشد


 
سی وی گودرزی
   

 
1

آدرس ایمیل :