اموال

بهنام پور زمانی

1

سمت: مسئول اموال

نمونه وظایف و مسئولیت ها

انجام اقدامات لازم به منظور نصب علائم مخصوص و برچسب های شماره دار، بر روی هریک از اموال و تنظیم صورت موجودی مانده اموال مصرفی در آخر هر سال و ارسال صورتحساب به اداره کل اموال دولتی طبق مقررات مربوط

صدور پروانه خروج برای اموال، تهیه صورت اموال زائد و اسقاط و ارسال آن به سازمان متبوع و اداره کل اموال دولتی جهت کسب اجازه فروش و یا صدور دستور حذف، ممیزی و رسیدگی به سیاهه اموال اسقاطی

نگاهداری حساب کلیه اموال منقول، مسروقه و یا از بین رفته، طبق آیین نامه اموال دولتی و ثبت مشخصات آنها در دفتر اموال

نظارت بر فعالیت های واحد مربوط و ارائه راهنمایی های لازم به کارکنان تحت سرپرستی و تقسیم کار بین آنها