مدیریت پژوهشی

عکس صفری   

دکتر یحیی صفری : استاد- دکترای برنامه ریزی درسی

سمت: عضو هیات علمی و مدیر پژوهشی (پرفسور)

ایمیلy.safary@kums.ac.ir