مدیریت پژوهشی

مدیریت پژوهشی یکی از مدیریت های دانشکده پیراپزشکی است که وظیفه کلی آن ساماندهی امورپژوهشی در دانشکده می باشد. این معاونت بعنوان نخستین رسالت خود, مسئولیت تنظیم سیاستها و عناوین پژوهشی دانشکده به نحو هماهنگ با سیاستهای دانشگاه، و در مرحله بعد مسئولیت هدایت پژوهشگران محترم در جهت اجرای سیاست ها و نظارت بر حسن اجرای آنها را برعهده دارد.

paramedical.researchmanagement@gmail.com