مدیریت پژوهشی

عکس ۲   

دکتر احسان خدامرادی : دانشیار- دکترای فیزیک پزشکی

سمت: عضو هیات علمی و مدیر پژوهشی

ایمیل: ekhodamoradi@kums.ac.ir

شرح وظایف