مدیریت پژوهشی

 یثس

دکتر یحیی صفری :دانشیار- دکترای برنامه ریزی درسی

سمت: عضو هیات علمی و مدیر پژوهشی

ایمیلy.safary@kums.ac.com