اعضای هیات علمی

  

  

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

بابک نظری

پزشکی هسته ای

Ph .d

 

 

آدرس ایمیل :

 

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

مجتبی حسینی فیزیک پزشکی Ph.d


سی وی فارسی دکتر حسینی
 

 
دکتر حسینی

آدرس ایمیل :

 

 

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv عکس
صالح  صالحی ذهابی ph.d  
 
سی وی جدید صالحی ذهابی2020

صالحی ذهابی  

:Email