نقشه سایت

صفحه نخست

مقالات اساتید

معرفی دانشکده

ریاست دانشکده

معاونت آموزشی

معاون آموزشی

فرآیند ترفیع پایه هیأت علمی

اداره آموزش

برنامه امتحانات

برنامه هفتگی

تقویم دانشگاهی

طرح درس

پرسنل

آیین نامه ها و مقررات آموزشی

برنامه مدون گروههای آموزشی

امور بالینی

مقررات کارآموزی 2

آیین نامه استعدادهای درخشان

واحد سمعی و بصری

نحوه صحیح طراحی آزمون چند گزینه ای

استاد مشاور

معاونت اداری و مالی

امور عمومی

روابط عمومی

حسابداری

کارگزینی

دبیرخانه

بایگانی

انبار

اموال

تدارکات

خدمات

اعضاء هیات علمی دانشکده

مدیریت پژوهشی

معرفی مدیر پژوهشی و شرح وظایف

کارشناس پژوهش و شرح وظایف

طرح های پژوهشی(غیر پایان نامه ای و پایان نامه ای)، آیین نامه ها و مقررات، فرم ها

پروپوزال

فلوچارت طرح های تحقیقاتی غیرپایان نامه ای

فرآیند ثبت پروپوزال طرح های تحقیقاتی

نقطه برش اعتبار پژوهشی

راهنمای تدوین هزینه های پروپوزال طرح های تحقیقاتی

راهنمای داوری طرح های پیشنهادی تحقیقاتی

فرم ارزیابی خلاصه پروپوزال

فرم خلاصه پروپوزال فارسی

فرم کامل پروپوزال فارسی

فرم پروپوزال انگلیسی

فرم پروپوزال کیفی

فرم کامل پروپوزال مرور نظام مند

فرم کوتاه پروپوزال مرور نظام مند

پیام پژوهشی

فرم پیام پژوهشی

کلیپ آموزشی نگارش پیام پژوهشی

گزارش نهایی

فلوچارت گزارش نهایی

فرمت پیشنهادی نگارش گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی

فرم گزارش نهایی

فرم ارزیابی گزارش نهایی

دستورالعمل چگونگی برگزاری جلسات ارائه گزارش نهایی

فرم شماره 1
فرم شماره 2
دستورالعمل چگونگی برگزاری جلسات ارائه گزارش نهایی
نامه معاونت تحقیقات

مقاله

فلوچارت بررسی مقالات چاپی دانشگاه

راهنمای ثبت و ارسال مقالات چاپی در سامانه پژوهان

منتورشیب

فلوچارت طرح تحقیقاتی دعوت به همکاری پژوهشیار

آیین نامه منتورشیپ

اولویت های پژوهشی دانشگاه

طرح های پژوهشی پایان نامه ای

فلوچارت طرح های تحقیقاتی پایان نامه ای

راهنمای تدوین پایان نامه

فرمت پایان نامه

آیین نامه ها و مقررات پژوهشی

آیین نامه جدید پاداش فعالیت پژوهشی

آیین نامه دوره تحقیقاتی پسادکترا

آیین نامه منتورشیپ

دستورالعمل نحوه امتیازدهی به فعالیت های تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر

راهنمای تدوین هزینه های پروپوزال طرح های تحقیقاتی

افیلیشین صحیح دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی

َشیوه نامه پرداخت گرنت پژوهشی

راهنمای داوری طرح پیشنهادی تحقیقاتی

راهنمای ثبت مقالات در سامانه پژوهان

کلیپ راهنمای نگارش پیام پژوهشی

فرم ها

فرم تأیید ضرورت انجام طرح تحقیقاتی کارآزمایی بالینی

فرم درخواست تسویه طرح تحقیقاتی

فرم خرید دستگاه

فرم درخواست راه اندازی نظام ثبت بیماری ها

فرم درخواست گرنت به عنوان عضو هیأت رئیسه

فرم درخواست گرنت به عنوان عضو هیأت علمی

فرم طرح عنوان ثبت بیماری ها

فرم معرفی عضو هیأت علمی به عنوان نماینده مرکز تحقیقاتی

شورای پژوهشی دانشکده

اعضا

کارگاه های پژوهشی و آموزشی

خدمات مشاوره پژوهشی

فهرست خدمات مشاوره ای

لینک های مفید

تحصیلات تکمیلی

آموزش

پایان نامه

جلسات

فرآیندها

فرم ها

عناوین پروپوزال پایان نامه

گروههای آموزشی

اتاق عمل

مدیر گروه

معرفی گروه

رسالت و اهداف کارشناسی ارشد

ارزش های حاکم بر رشته

اعضای هیئت علمی

کارشناسان

تحصیلات تکمیلی

معرفی و اهداف

اولویت های پژوهشی

اولویت پژوهشی گروه اتاق عمل 1400-1399
اولویت پژوهشی HSR گروه
اولویت پژوهشی مرتبط با آموزش
اولویت پژوهشی تحقیقات کووید-19
گرایش و عرصه تحقیقاتی اساتید گروه

بررسی عنوان و موضوع پایان نامه

جدول موضوعات کارگاه های آموزشی

راهنمای نگارش پایان نامه

فرم تکراری نبودن پایان نامه

فلوچارت طرح های پایان نامه ای

گرایش و عرصه تحقیقاتی اساتید گروه

موضوعات پایان نامه دانشجویان ارشد

کارگاه فناوری مرکز رشد دانشجویان کارشناسی ارشد

سرفصل دروس

برنامه مدون

کارآموزی

طرح درس

مطالب ارائه شده توسط اساتید

لاگ بوگ

کارشناسی

کارشناسی ارشد

برنامه هفتگی

امکانات گروه

آیین نامه ها/ شیوه نامه ها

کارگاه های برگزار شده

تألیفات گروه

ارزیابی و نظرسنجی

نظرسنجی از دانش آموختگان

نظرسنجی از اعضا هیأت علمی

ارزیابی آموزش مجازی

پزشکی هسته ای

مدیرگروه

معرفی گروه

اعضای هیات علمی

کارشناسان

سرفصل دروس

برنامه مدون

طرح درس

مطالب ارائه شده توسط اساتید

برنامه هفتگی

فرم ارزیابی و لاگ بوک کارآموزی

دستور کار آزمایشگاه فیزیک عمومی

کارآموزی

تکنولوژی رادیولوژی

مدیرگروه

معرفی گروه

اعضای هیات علمی

کارشناسان

چشم انداز و اهداف گروه

سرفصل دروس

برنامه مدون

طرح درس

مطالب ارائه شده توسط اساتید

برنامه هفتگی

فرم ارزیابی و لاگ بوک کارآموزی

سمینارهای ثبت شده

دستور کار آزمایشگاه فیزیک عمومی

کارآموزی

فرم عنوان سمینار

علوم آزمایشگاهی

مدیر گروه

اعضای هیئت علمی

کارشناسان

سر فصل دروس و دروس پیشنهادی

کارآموزی

اساتید راهنما

برنامه مدون

طرح درس

مطالب ارائه شده توسط اساتید

برنامه هفتگی

فناوری اطلاعات سلامت

مدیر گروه

اعضای هیات علمی

کارشناسان

سرفصل دروس

برنامه مدون

طرح درس

مطالب ارائه شده توسط اساتید

کارآموزی

برنامه هفتگی

فوریتهای پزشکی

مدیر گروه

اعضای هیئت علمی

کارشناسان

سرفصل دروس

برنامه مدون

طرح درس

مطالب ارائه شده توسط اساتید

برنامه هفتگی

طرح دوره

کارآموزی

هوشبری

مدیر گروه

اعضای هیئت علمی

کارشناسان

سرفصل دروس

برنامه مدون

طرح درس

مطالب ارائه شده توسط اساتید

کارآموزی

اساتید مشاور

برنامه هفتگی

مراکز آموزشی

آزمایشگاه

پراتیک،مرکزمهارتهای بالینی

واحد فن آوری اطلاعات

لیست مجلات و نشریات الکترونیکی

دفترمجله

کتابخانه

امور بانوان

گزارش اقدامات انجام شده

مقالات

لینک های مفید

سامانه های نوپا

سامانه منبع یاب

سامانه لیست سیاه مجلات

سامانه علم سنجی اعضا هیئت علمی

واحد مشاوره دانشجویی

آشنایی با واحد مشاوره

لینک های مفید

طبقه بندی خدمات ارائه شده در دفاتر مشاوره دانشکده

مقالات واحد مشاوره - هفته خودکشی

واحد توسعه آموزش EDO

معرفی و رسالت

شرح وظایف

کار گروه ها

کارگروه ارزشیابی

کار گروه استعدادهای درخشان

کار گروه توانمند سازی اساتید

کار گروه برنامه ریزی آموزشی

کار گروه پژوهش در آموزش

معرفی و اهداف کارگروه پژوهش در آموزش

اولویت های پژوهشی در حیطه آموزش علوم پزشکی

اولویت های پژوهشی پیشنهادی کارگروه پژوهش در آموزش در سال 1401

اولویت های پژوهشی پیشنهادی کارگروه پژوهش در آموزش در سال 1400

فرم ها و آیین نامه ها

فرم نگارش طرح درس

شیوه نامه ارسال و امتیازدهی طرح درس

طرح درس های 2-1401-1400

فلوچارت طرح درس

آیین نامه آموزش مجازی

طرح درس

اتاق عمل

علوم آزمایشگاهی

فوریتهای پزشکی

رادیولوژی

پزشکی هسته ای

هوشبری

فناوری اطلاعات سلامت

لینک های مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

استاد مشاور

نقشه سایت

تماس با ما

تالار گفتگو