مدیر گروه:

 صالح صالحی ذهابی- دکترای فیزیک پزشکی- عضو هیات علمی و مدیر گروه پزشکی هسته ای

آدرس الکترونیکی:sszahabi@gmail.com 

 

کارشناس گروه:

خانم ژیلا الفتی