نام و نام خانوادگی: سمیرا فتاحی- کارشناس ارشد اتاق عمل

سمت: عضو هیأت علمی و مدیرگروه

آدرس الکترونیکی: S_fatahi20@yahoo.com