·        اهداف بلند مدت:

- ارتقای کیفی سطح آموزشی دانشجویان فوریتهای پزشکی

- اجرای طرح های تحقیقاتی و چاپ مقالات مرتبط با فوریتهای پیش بیمارستانی توسط اعضای هیأت علمی گروه با مشارکت دانشجویان

- ارتقای نیروی انسانی گروه فوریتهای پزشکی

·        اهداف کوتاه مدت:

- اجرا و اتمام حداقل 5 مورد طرح تحقیقاتی با همکاری دانشجویان گروه در قالب منتورشیپ طی 2 سال آینده، با استفاده از داده های مرکز فوریتهای پزشکی

- چاپ حداقل 5 مقاله نمایه شده سطح اول با افیلیشن گروه فوریتهای پزشکی

- برگزاری دوره های فوق برنامه براساس نیازسنجی از دانشجویان و دانش آموختگان گروه

- پایش سطح تحصیلی دانشجویان توسط اعضای گروه

- اجرای برنامه ارزیابی درونی و استخراج نقاط ضعف و قابل بهبود گروه فوریت های پزشکی

- ارتقای کمی و کیفی منابع مطالعاتی دانشجویان براساس چک لیست ممیزی اعتباربخشی.

- ارتقای سطح تجهیزات مرتبط با ارائه خدمات پیش بیمارستانی در واحدمرکزمهارتهای بالینی دانشکده براساس چک لیست اعتباربخشی

- جذب  هیأت علمی با سابقه فعالیت علمی تحقیقاتی مرتبط با رشته فوریت های پزشکی و اورژانس

- جذب کارشناس گروه مرتبط با رشته دارای تسلط کافی به اموراداری و آموزشی