تاریخچه گروه

تا سال 1386 پذیرش دانشجو در رشته اتاق عمل به‌صورت رشته کاردانی اتاق عمل وجود داشته است و از سال 1387 دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اقدام به پذیرش دانشجوی کارشناسی پیوسته در نیمسال اول سال‌های تحصیلی نمود و تاکنون 10 دوره دانشجوی کارشناسی پیوسته از این دانشکده فارغ‌التحصیل گردیده است. این دوره‌ی 4 ساله شامل دروس نظری، عملی و کارآموزی می‌باشد. دانشجویان واحدهای کارآموزی در عرصه را منحصراً "در سال آخر و در بیمارستان" می‌گذرانند. لازم به ذکر است در سال 1392 گروه اتاق عمل توسط هیئت بورد وزارت خانه مورد بازدید قرار گرفت و ازلحاظ دارا بودن شرایط لازم جهت تأسیس رشته کارشناسی ارشد اتاق عمل، حائز شرایط لازم شناخته شد و در سال 1395 دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اقدام به پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته اتاق عمل در نیمسال اول سال‌های تحصیلی نمود. تاکنون یک دوره دانشجویان کارشناسی ارشد اتاق عمل از این دانشکده فارغ‌التحصیل شده‌اند و دومین دوره از این دانشجویان نیز در حال تحصیل می‌باشند. پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد اتاق عمل در این دانشکده در حال حاضر به‌صورت یک سال در میان انجام می‌شود.