آدرس الکترونیکی دفتر مجله

 

مهندس محمدحسین پوراسد

سمت: مسئول دفتر مجله

 

آدرس الکترونیکی دفتر مجله تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی :

https://sites.kowsarpub.com/jcrps