آدرس الکترونیکی دفتر مجله

 

مهندس محمدحسین پوراسد

سمت: مسئول دفتر مجله

 

آدرس الکترونیکی دفتر مجله:

https://jcrps.com