اعضا

اعضای شورای پژوهشی دانشکده :

 • دکتر محمدباقر شمسی : رئیس دانشکده و عضو شورا
 • دکتر یحیی صفری : مدیر پژوهشی و دبیر شورا
 • آقای بیژن صبور: معاون آموزشی
 • دکتر محسن ژاله
 • دکتر احسان خدامرادی
 • خانم فرشته جلالوندی
 • دکتر علی محمدی
 • دکتر معصومه عباسی
 • دکتر سوده شهسواری
 • دکتر نصراله سهرابی
 • دکتر مسعود نجفی
 • دکتر صالح صالحی ذهابی
 • آقای ابراهیم عزتی