دکتر ژاله

دکتر محسن ژاله

سمت: عضو هیأت علمی و مدیر فرهنگی دانشجویی دانشکده پیراپزشکی