کارگزینی

الهام احمدی

الهام احمدی

سمت: مسئول کارگزینی

تلفن تماس: 38162562-083

 

نمونه وظایف و مسئولیت ها:

رسیدگی به فرمهای پرشده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها.

تهیه پیش نویس های کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال ،ترمیم حقوق.

مرخصی ، معذوریت ، ترفیع ،اضافه کار ونظیر آن با اطلاع مقام مافوق وبا رعایت قوانین و مقررات مربوط.

تهیه پیش نویس خلاصه پرونده استخدامی وصورت برداری از اوراق طبق دستور مقام مافوق.

رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام ، تبدیل وضع استخدامی ،ترفیع ،بازنشستگی و یا وظیفه.

انجام امور مربوط به تعاون ،بیمه و رفاه کارمندان.

برنامه ریزی وسرپرستی امو مختلف کارگزینی.