مدیرگروه

دکتر افشین گودرزی : دکترای آموزش پرستاری

سمت : عضو هیات علمی و مدیر گروه فوریت های پزشکی

EMAIL: afshingoodarzy@yahoo.com