توانمندی های گروه | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

*      فضای آزمایشگاهی وآزمایشگاه تخصصی

مجهز به آزمایشگاه تخصصی هماتولوژی

مجهز به آزمایشگاه تخصصی میکروبیولوژی

مجهز به آزمایشگاه تخصصی انگل شناسی پزشکی

مجهز به آزمایشگاه تخصصی سرولوژی

مجهز به دو آزمایشگاه تخصصی کشت سلولی

*      نیروهای انسانی:

وجود اعضای هیئت علمی رشته های هماتولوژی

وجود اعضای هیئت علمی رشته های انگل شناسی

وجود اعضای هیئت علمی رشته های بکتری شناسی

وجود مربی و کارشناسان  مجرب

*      تجهیزات آزمایشگاهی و دستگاه های تخصصی رشته

تجهیزات گروه علوم آزمایشگاهی

1

دستگاه Real-Time PCR quantstudio 5

2

ترموسایکلر

3

وسترن بلات Bio-Rad

4

الایزا ریدر Awareness

5

حمام اولتراسونیک

6

سیستم ژل الکتروفورز

7

ژل داک

8

تانک ازت مایع 35 و 12 لیتری

9

هود لامینار

10

هود شیمیایی

11

انکوباتور Co2 دار

12

انکوباتور معمولی

13

میکروسکوپ اینورت

14

میکروسکوپ نوری

15

میکروسکوپ نوری دوربین­دار

16

اتوکلاو

17

فور

18

اسپکتروفتومتر

19

سانتریفیوژ یخچال­دار

20

سانترفیوژ معمولی

21

میکروسانتریفیوژ

22

بن ماری

23

PH متر

24

ترازوی دیجیتال

25

هیتر (Heater)

26

شیکر (Shaker)

27

فریزر 20-

28

یخچال

29

ترموسیکلرها یا سایکلرهای حرارتی

 

 

 

*      برنامه های آموزشی

تربیت دانشجویان کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

تربیت دانشجویان کارشناسی ارشد خون شناسی