معاونت اداری مالی

   

 نام و نام خانوادگی: حسین فرهادی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حقوق عمومی
مسئولیت سازمانی: معاون اداری - مالی دانشکده پیراپزشکی
سابقه مسئولیت ها:

      ü    معاون اداری-مالی دانشکده پیراپزشکی از سال 1401

ü     مدیرهسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال 1387 تا20/07/1401

ü      مسئول تحقیقات وارزیابی هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال 1383 لغایت 1387

ü      مسئول تحقیقات وارزیابی هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی کردستان از سال 1375 لغایت 1383

ü   تحقیقگر هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی کردستان ازسال 1373 لغایت1375

ü    اموراداری هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی کردستان از سال 1372 لغایت 1373

  رزومه