مدیرگروه

 

نام و نام خانوادگی: دکتر علی محمدی

سمت:عضو هیئت علمی و عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده- دانشیار مدیریت اطلاعات سلامت