تماس با ما

 

ردیف

دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه

حوزه کاری

شماره تلفن

1

دانشکده پیراپزشکی

دفتر ریاست

دفتر ریاست (دورنگار)

38162534

38162527

2

˝

معاون آموزشـی

38162512

3

˝

معاون اداری و مالـی

38162314

4

˝

رئیس اداره امور عمـومی

38162510

5

˝

حسـابداری  

38162019

6

˝

کارگزینی

38162562

7

˝

دبیرخـانه

38162250

8

˝

دفتر مجـله

38162548

9

˝

رئیس اداره آموزش

38162182

10

˝

برنامه ریزی آموزش

38162161

11

˝

کارشناسـان آموزش

38162317

12

˝

گروههای آموزش

38162546

13

˝

تلفنخانه

38162035

38162558

38162384

38162315

 

 

آدرس : کرمانشاه ، میدان ایثار ، بلوار دولت آباد ، دانشکده پیراپزشکی.

ایمیل :sac_paramedical.kums.ac.ir@

منتظر نظرات و پیشنهادهای سازنده شما هستیم.